image image
Nowoczesny domek z bala nad rzeką Korytnicą Idealne miejsce na wypoczynek dla rodziny, grupy znajomych i dla dwojga nad rzeką Korytnicą. W okolicy mnóstwo jezior i lasów. Fantastyczne miejsce na aktywny wypoczynek: spływy kajakowe, piesze i rowerowe wycieczki, grzybobranie, wędkowanie i wiele innych ! Na terenie znajduje się wypożyczalnia kajaków z całym niezbędnym osprzętem, by spędzić miło i ciekawie czas.
Spływy kajakowe dla firm Spływ kajakowy to świetny pomysł także na wyjazd integracyjny. Wielokrotnie już organizowaliśmy podobne imprezy zarówno dla małych jak i większych firm. Ale spływy kajakowe stanowią tylko część naszej oferty dla firm. Posiadamy koncesję turystyczną wymaganą do organizacji spływów firmowych oraz zapewniamy wymaganą przepisami prawa Kadrę prowadzącą spływy. Jest to ważna informacja dla Państwa bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa i zadowolenia Państwa klientów.

Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez T.A.Mati

1. Zgłoszenie udziału.

1.1. Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy o udział w imprezie.
1.2. Zawarcie umowy udziału w imprezie następuje z chwilą podpisania Umowy - Zgłoszenia przez Uczestnika i T.A Mati (Agenta firmy).
1.3. W przypadku podpisania Umowy Przedwstępnej z przedstawicielem T.A Mati lub wypełnienia i wysłania przez Uczestnika Umowy - Zgłoszenia dostępnej na stronach internetowych T.A Mati (zgłoszenie internetowe) zawarcie umowy następuje z chwilą powiadomienia Uczestnika przez T.A Mati o dostarczeniu potwierdzenia wpłaty i ostatecznym przyjęciu zgłoszenia.
1.4. Uczestnikiem imprezy turystycznej jest osoba podpisująca zgłoszenie oraz inne osoby wpisane w Umowie - Zgłoszeniu przez osobę zgłaszającą. Minimalny wiek Uczestnika wynosi 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie wyłącznie pod opieką uprawnionego pełnoletniego opiekuna.
1.5. Przy podpisywaniu Umowy klient wpłaca bezzwrotną zaliczkę w wysokości 120 zł od osoby. W razie rezygnacji ze spływu zaliczka stanowi pokrycie kosztów realnie poniesionych przez organizatora. Pozostałą część ceny imprezy Klient wpłaca na miejscu w dniu rozpoczęcia imprezy kierownikowi imprezy lub też przelewa przed imprezą na konto Firmy (do wyboru).

2. Zasady zmian warunków Umowy - Zgłoszenia, odwołanie imprezy.

2.1. T.A Mati zastrzega sobie możliwość zmiany ceny imprezy w przypadku zmiany kosztów transportu, podatków, ceł, opłat lotniskowych, wzrostu kursów walut, opłat lokalnych, przy czym zmiana nie może być dokonana w terminie późniejszym niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy.
2.2. O fakcie zmiany ceny Uczestnik winien być powiadomiony pisemnie lub ustnie. Uczestnik powinien powiadomić o akceptacji nowych cen lub rezygnacji z imprezy w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia. Brak pisemnej rezygnacji traktowany będzie jako akceptacja nowych warunków.
2.3. T.A Mati zastrzega sobie prawo:
a) odwołania imprezy, zmiany świadczeń lub ich ograniczenie z przyczyn od niego niezależnych jak np. klęski żywiołowe, stany wojenne, wprowadzenie nowych przepisów w krajach tranzytowych lub docelowym, działań sił wyższych.
b) odwołania imprezy z powodu nieuzyskanej odpowiedniej liczby zgłoszeń najpóźniej do 7 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. W obu przypadkach Klient otrzymuje pełny zwrot dokonanych wpłat bez odsetek.

3. Rezygnacja z imprezy, opłaty, potracenia i reklamacje.


3.1. Uczestnik może z własnej inicjatywy zrezygnować z udziału w imprezie, składając oświadczenie pisemne w T.A Mati, u Agenta lub Przedstawiciela. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień wpływu rezygnacji do T.A Mati, Agenta lub Przedstawiciela, lub dzień następny, w którym Uczestnik nie dokona czynności określonej w Umowie - Zgłoszeniu, takiej jak: uzupełnienie wpłaty lub dostarczenie wymaganych dokumentów, dzień rozpoczęcia imprezy, jeżeli Uczestnik nie weźmie w niej udziału.
3.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z przyczyn leżących po jego stronie, o których mowa powyżej, a także z powodu odmowy wydania paszportu, choroby, uniemożliwienia przekroczenia granicy przez służby graniczne, celne lub innych przypadków losowych, T.A. Mati ma prawo do potrącenia z wpłat wniesionych przez uczestnika następujących opłat:
a) do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy opłatę  w wys. 120 zł od każdej osoby objętej jedną Umową - Zgłoszeniem, która stanowi wyrównanie realnie poniesionych przez Firmę kosztów m.in. rezerwacji pól namiotowych
b) w terminie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, lub w przypadku nie zgłoszenia się na miejscu zbiórki w wyznaczonym terminie - opłatę  w wys. 50%  ceny imprezy od każdej osoby objętej jedną Umową - Zgłoszeniem, która to kwota stanowi wyrównanie realnie poniesionych przez Firmę kosztów związanych z zarezerwowaniem kajaków i innego sprzętu oraz rezerwacją pól namiotowych.
3.3. Wszelkie zmiany dokonywane przez Uczestnika po zawarciu Umowy - Zgłoszenia, a w szczególności: zmiana terminu i rodzaju świadczenia wymagają akceptacji T.A Mati, a przy braku akceptacji będą traktowane jako rezygnacja z imprezy na którą umowa została zawarta. W takim przypadku zastosowania mają opłaty określone w p. 3.2.
3.4. W przypadku, gdy Uczestnik odstępuje od umowy i wskaże osobę spełniającą warunki udziału w imprezie na swoje miejsce i przekaże jej swoje uprawnienia do imprezy, a osoba ta przejmie obowiązki wynikające z umowy i dokona wpłaty za imprezę objętą umową, T.A Mati zwróci uczestnikowi dotychczas wniesione przez niego wpłaty po potraceniu ewentualnych kosztów związanych ze zmianą biletów kolejowych, lotniczych.

4. Realizacja imprezy.

4.1. T.A Mati odpowiada za przebieg imprezy zgodny ze świadczeniami określonymi w ofercie.
4.2.
a) T.A. Mati nie odpowiada za niedogodności powstałe w czasie trwania imprezy z przyczyn od niego niezależnych takich, jak np. zdarzenia losowe, warunki pogodowe, klęski żywiołowe, decyzje państwowe, działania sił wyższych lub leżących po stronie Uczestnika. T.A Mati nie odpowiada również za zmiany poszczególnych punktów programu i niezrealizowanie niektórych świadczeń ze względu na powyższe niedogodności.
b) W przypadku spływów kajakowych, ze względu na częste zmiany dzierżawców, nagłe utrudnienia w dojazdach lub przepełnienie campingów lub pól biwakowych standard i miejsce biwakowania mogą różnić się od podanych w materiałach informacyjnych.
c) W powyższym wypadku T.A Mati nie odpowiada za niezrealizowanie tych punktów programu, których realizacja związana jest ściśle z określonym miejscem biwakowania (np. zwiedzanie określonych zabytków).
d) T.A.Mati będzie dokładać starań, aby wybierać bezpieczne pola biwakowe, natomiast jako, że pola nie są własnością Firmy i są ogólnodostępne, Firma nie bierze odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione bez opieki w namiotach lub w innym miejscu. Firma odpowiada jedynie za rzeczy Uczestników przekazane do przewozu od chwili przekazania do wydania po przypłynięciu grupy na biwak. Wszelkie roszczenia wynikające z utraty rzeczy na polu namiotowym lub campingu nie będą uwzględniane.
e) Spływ Czarną Hańczą  realizowany jest przez firmę Przedsiębiorstwo Turystyczne Rospuda, firma T.A.Mati występuje w tym wypadku w roli agenta sprzedającego ofertę tej firmy. Firma T.A.Mati wielokrotnie współpracowała z firmą P.T. Rospuda-jest to sprawdzony organizator spływów i dlatego zdecydowaliśmy się sprzedawać jego ofertę, niemniej za przebieg, realizacje świadczeń i bezpieczeństwo na spływach Czarną Hańczą   odpowiedzialna jest w całości firma Przedsiębiorstwo Turystyczne Rospuda.
f) Spływ Brdą  realizowany jest przez firmę PTU Wiking, firma T.A.Mati występuje w tym wypadku w roli agenta sprzedającego ofertę tej firmy. Firma T.A.Mati wielokrotnie współpracowała z firmą PTU Wiking-jest to sprawdzony organizator spływów i dlatego zdecydowaliśmy się sprzedawać jego ofertę, niemniej za przebieg, realizacje świadczeń i bezpieczeństwo na spływach Brdą  odpowiedzialna jest w całości firma PTU Wiking
g) Warunki uczestnictwa obowiązujące na spływach opisanych w podpunkcie e) i f) są merytorycznie identyczne z warunkami uczestnictwa obowiązującymi na imprezach organizowanych przez T.A.Mati


4.3. Realizacja specjalnych atrakcji (windsurfing, sauny leśne, paintball, offroad, wycieczki).
a) program spływu określa jakie z atrakcji specjalnych występują na danej rzece.
b) windsurfing: do dyspozycji Uczestników oddany jest kompletny zestaw (deska, żagiel, bom). Sprzęt będzie udostępniony tylko w miejscach nadających się do uprawiania windsurfingu. Kadra pomaga przy montażu sprzętu. Firma nie zapewnia instruktora a Uczestnicy korzystają ze sprzętu na swoją odpowiedzialność (obowiązkowe kamizelki asekuracyjne!).
c) sauny leśne: program realizowany w przypadku sprzyjającej aury (brak opadów) i pomocy Uczestników w zgromadzeniu drewna niezbędnego do nagrzania sauny. Korzystanie z sauny wyłącznie dla osób bez przeciwwskazań zdrowotnych.
d) paintball: impreza dodatkowo płatna - 20 zł za sprzęt (maski, markery, moro) + 25 zł za każde 100 kulek. Minimalna liczba Uczestników: 10 osób. Impreza jest organizowana przez specjalistyczną firmę. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w imprezie następuje najpóźniej 2 dnia spływu (ze względu na konieczność rezerwacji terminu).
e) offroad: impreza dodatkowo płatna - 150 zł./os przy min. 5 uczestnikach, firma zastrzega sobie prawo odwołania imprezy lub nie dopuszczenia do niej konkretnych osób
f) wycieczki/zwiedzanie - firma nie bierze żadnej odpowiedzialności za zbliżanie się i wchodzenie do bunkrów, mostów i innych budowli nie przeznaczonych do zwiedzania.
4.4. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania w trakcie imprezy dokumenty poświadczające ubezpieczenie zdrowotne (legitymacja ubezpieczeniowa lub legitymacja studencka)
4.5. Zawierając Umowę - Zgłoszenie uczestnik oświadcza, iż jego stan zdrowia i osób przez niego zgłaszanych, pozwala na wzięcie udziału w imprezie.
4.6. W trakcie trwania imprezy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych, celnych, dewizowych i innych obowiązujących w miejscu przebywania Uczestnika oraz podporządkowania się wszelkim poleceniom Kierownika imprezy wydanym w celu właściwego i bezpiecznego przeprowadzenia imprezy pod rygorem odpowiedzialności cywilnej, usunięcia z imprezy bez prawa zwrotu wpłat za świadczenia niewykorzystane.
4.7. O usunięciu z imprezy decyduje Kierownik imprezy w szczególności w przypadku nie stosowania się Uczestnika do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa przeprowadzanych imprez. Dotyczy to głównie spływów kajakowych, obozów snowboardowych i narciarskich. W powyższym przypadku osoba pełnoletnia opuszcza imprezę niezwłocznie natomiast w przypadku osoby niepełnoletniej zostaje powiadomiony jej prawny opiekun i on decyduje, czy zgłosi się po niepełnoletniego uczestnika, czy też ma on sam opuścić imprezę, przy czym czas w którym opiekun zgłosi się nie może być dłuższy niż 24 godziny w przypadku imprezy krajowej i 48 godzin w przypadku imprez zagranicznych. W tym czasie organizator w miarę możliwości będzie czuwał nad wydalonym z imprezy niepełnoletnim uczestnikiem.
4.8. Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie lub osoby pozostające pod jego opieką szkody i zobowiązany jest do ich naprawy lub pokrycia wszelkich związanych z naprawą kosztów.
4.9. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez T.A Mati, Klient ma prawo wnieść reklamację. Reklamacje winny być składane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w terminie 7 dni od daty zakończenia imprezy. W tym przypadku decyduje data nadania listu poleconego lub data nadania faksu.
4.10. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji, pod rygorem nieważności, jest złożenie przez Uczestnika pisemnego oświadczenia o zaistniałej problemowej sytuacji Kierownikowi imprezy lub innemu reprezentantowi T .A. Mati tak, aby mogła być ona wyjaśniona już na miejscu, a wszelkie niedogodności usunięte.

4.11.Spływ Czarną Hańczą  realizowany jest przez firmę P.T. Rospuda, T.A.Mati występuje w tym wypadku w roli agenta sprzedającego ofertę tej firmy. T.A.Mati wielokrotnie współpracowała z firmą P.T. Rospuda-jest to sprawdzony organizator spływów, niemniej za przebieg, realizacje świadczeń i bezpieczeństwo na spływach Czarną Hańczą i Rospudą odpowiedzialna jest w całości firma P.T. Rospuda.

4.12.Spływ Brdą realizowany jest przez firmę P.T.U Wiking, T.A. Mati występuje w tym wypadku w roli agenta sprzedającego ofertę tej firmy. T.A. Mati wielokrotnie współpracowała z firmą P.T.U Wiking-jest to sprawdzony organizator spływów, niemniej za przebieg, realizacje świadczeń i bezpieczeństwo na spływach Brdą odpowiedzialna jest w całości firma P.T.U Wiking.

5. Ubezpieczenia.

5.1. Firma zawarła stosowne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wymagane przez Ustawę o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997r. z późniejszymi zmianami. Ponadto wszyscy klienci ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków do sumy 5000 zł.
5.2. Firma wyłącza odpowiedzialność z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą generalną Ubezpieczyciela, z którym firma zawarła umowę.
5.3. Klienci mogą dodatkowo wykupić ubezpieczenie kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezie z przyczyn losowych niezależnych od Ubezpieczonego.
6. Postanowienia końcowe.
6.1. W przypadku sprzedaży imprezy przez Agenta lub Przedstawiciela T.A. Mati, obowiązują Warunki Uczestnictwa bezpośredniego organizatora imprezy.
6.2. Wszystkie spory wynikłe z Umowy - Zgłoszenia zawartej z Uczestnikiem będą podlegać rozpatrzeniu przez Sąd właściwy siedzibie Uczestnika lub T.A. Mati (według wyboru Uczestnika)
6.3. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszych Warunków Uczestnictwa zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o usługach turystycznych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 884).

http://www.zoofirma.ru/